Surasak Montree
Click ที่ชื่อของตนเองเพื่อแสดงข้อมูลการเข้าใช้งาน Microsoft Teams โดยชื่อเรียงตามตัวอักษรภาษาไทย ชื่อที่มีสระนำหน้า จะถูกเรียงอยู่ล่างสุดเอกสารประกอบ
คู่มือนักเรียน.pdf

เลขประจำตัวนักเรียน

 • สำหรับนักเรียนใหม่ที่ไม่มีเลขประจำตัวนักเรียนให้ใช้เลขประจำตัวให้ใช้เลขประจำตัวดังนี้
  • 90010 ชฎานัน ใจเชยชม
  • 90009 สิรวิชญ์ ภัทรกิตติโสภณ
  • 90008 ณิชกมล มณีวรรณ์
  • 90007 พรนิภา ภาพลงาม
  • 90006 นันทภัท รักขภูมิพันธ์
  • 90005 ญาดา สวัสดี
  • 90004 สุจิรา จอดนอก
  • 90003 เกียรติศักดิ์ เนียมศรี
  • 90002 มนตรี สุขเกษม
  • 90001 จิรวัฒน์ ลือพันธุ์